GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

1 Anvendelsesområde

Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for salg af nye eScootere til forbrugere, der har deres faste bopæl i Danmark.

2 Kontraktpartner

Kundens kontraktpartner er:

TIER Mobility GmbH

c/o WeWork, Atrium Tower, 7th floor

Eichhornstrasse 3

10785 Berlin

Tyskland

registreret i handelsregistret ved domstolen i Charlottenburg under registreringsnummer HRB 198977 B

Momsnummer: DE 319609697

E-mail: mytier@tier.app

Telefon: 0049 30255580230 (mandag-torsdag, kl. 9-13)

Web: https://www.tier.app/legal-notice/

i det følgende benævnt "TIER".

3 Indgåelse af kontrakten

(1) Leveringsområdet er begrænset til Danmark. Kontrakten indgås på dansk.

(2) Før kunden afgiver sit tilbud, vises alle de indtastede oplysninger i en oversigt til kontrol af hensyn til kunden. For at rette indtastningsfejl kan kunden vende tilbage til indtastningssiden ved hjælp af knappen "Ændre" og indtaste data igen.

(3) De varer, der præsenteres på TIERs internetsider, i brochurer eller andre former sammen med en detaljeret beskrivelse, udgør ikke et bindende tilbud fra Tier til kunden. Ved at klikke på "Køb"-knappen giver kunden et bindende tilbud om at købe varerne i indkøbskurven. Kunden accepterer også gyldigheden af disse generelle vilkår og betingelser inden for rammerne af bestillingsprocessen.

(4) Bekræftelsen af den tekniske modtagelse af din ordre følger umiddelbart efter, at vi har modtaget ordren via e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst. Denne bekræftelse på modtagelse af din ordre er ikke ensbetydende med at din ordre er accepteret.

(5) En bindende kontrakt om køb af de varer, der er omfattet af din bestilling, indgås, når din bestilling accepteres. Accept kan ske under følgende omstændigheder: (ii) For ordrer, der anvender Paypal, Apple Pay, Google Pay eller kreditkortbetalingsmetoden, når din ordre er gennemført. (ii) For alle andre ordrer enten ved afslutningen af ordren eller ved en separat erklæring om accept fra os via e-mail; for ordrer med betalingsmetoden faktura har vi integreret vores finansielle tjenesteudbyder Klarna.

(6) Disse generelle vilkår og betingelser og de øvrige kontraktbestemmelser (særligt servicebeskrivelser) er tilgængelige til visning og downloading på hjemmesiden www.mytier.app i deres respektive aktuelt gældende version. TIER sender dem også til kunden i tekstform efter anmodning herom.

4 Kompatibilitet og begrænsninger som følge af produktets tilslutning til TIER APP

(1) Brugen af TIER-appen er obligatorisk for produktets anvendelighed, da TIER-appen fungerer som en elektronisk nøgle til produktet. Uden denne elektroniske nøgle ("TIER App") kan produktet ikke tages i brug. Kunderne bør derfor ikke købe produktet, medmindre de har en kompatibel enhed, der kan køre TIER-appen.

(2) Kunden er forpligtet til at opbevare alle produktdokumenter på et sikkert sted. I tilfælde af tab af adgangskode eller videresalg af eScooter skal der foreligge et klart bevis på ejerskab for at kunne nulstille adgangskoden. I tilfælde af at adgangskode går tabt kan TIER ikke garantere, at produktet kan anvendes.

(3) Produktet kan kun låses op via TIER-appen (en tjeneste, der tilbydes af TIER, se www.tier.app for yderligere oplysninger). Når kunden registrerer produktet i TIER-appen, er kunden forpligtet til at acceptere de gældende vilkår og betingelser for brug af e-scootere i TIER-appen (tilgængelige på www.tier.app/de/terms-conditions/). Personoplysninger behandles i overensstemmelse med TIER's privatlivspolitik (tilgængelig på www.tier.app/de/privacy-policy/).

(4) For at kunne bruge TIER-appen skal Kunden have en mobiltelefon med internetadgang eller en mobiltelefon med Bluetooth, der opfylder de tekniske krav til TIER-appen. Hver gang appen downloades, kontrolleres det automatisk, om den pågældende mobiltelefon med internetadgang opfylder disse krav. TIER garanterer ikke for kompatibilitet i denne henseende. Kunden eller efterfølgende brugere skal selv sikre muligheden for mobil datakommunikation eller aktivering af Bluetooth og skal selv afholde eventuelle omkostninger til dataoverførsel over for deres teleselskab.

(5) Ved levering modtager Kunden en engangskode til registrering på TIER App'en i MyTIER-området. Under registreringsprocessen for sin TIER-brugerkonto skal Kunden oprette en individualiseret adgangskode ("TIER-adgangskode"), som giver adgang til TIER-brugerkontoen. Kunden skal holde TIER-adgangskoden fortroligt og må ikke gøre den tilgængelig for tredjeparter. Kunden skal straks ændre TIER-adgangskoden, hvis der er en rimelig formodning om, at en tredjepart kan have fået kendskab til den, og straks informere TIER herom.

(6) Kunden kan til enhver tid underrette TIER om tab af sin mobiltelefon med internetadgang eller enhver anden mulighed for uautoriseret brug af TIER-brugerkontoen af tredjemand. TIER vil derefter blokere adgangen og informere kunden via e-mail for at undgå misbrug. Kunden kan oprette en ny TIER-adgangskode ved at kontakte kundeservice og ved at indsende sine kontraktdokumenter og oplyse sin PUK-kode, hvorefter adgangen vil blive genaktiveret af TIER.

5 Tilgængelighed af varer

TIER forbeholder sig ret til at hæve kontrakten og annullere ordren på varerne, hvis TIER uden egen skyld ikke selv har fået leveret varerne korrekt og rettidigt ved at informere dig om dette uden forsinkelse, og vi ikke har overtaget nogen indkøbsrisiko. I så fald refunderes eventuelle forudbetalinger straks.

6 Levering, forsendelsesomkostninger

(1) Leveringstiden og forsendelsesomkostningerne kan findes i den respektive ordrebekræftelse.

(2) TIER påtager sig ikke noget ansvar for overholdelse af den forventede leveringstid, medmindre manglende overholdelse af leveringstiden skyldes forsætlig eller uagtsom adfærd fra TIER's side. Hvis TIER er forhindret i at opfylde en leveringsforpligtelse på grund af uforudsete hændelser, der påvirker TIER eller dets leverandører, og TIER ikke har kunnet afværge sådanne hændelser selv med rimelig omhu under de givne omstændigheder, f.eks. force majeure, forlænges leveringsfristen med varigheden af hindringen plus en rimelig indkøringsperiode.

(3) I tilfælde af at kunden udøver sin fortrydelsesret bærer kunden omkostningerne ved returforsendelsen.

7 Betaling

(1) Alle priser på www.mytier.app er i danske kroner (DKK) og er inklusive moms.

(2) De betalingsmetoder der er tilgængelige for kunden vises i slutningen af ordreprocessen. Ved eventuelle tilbagebetalinger anvender TIER altid det samme betalingsmiddel, som kunden anvendte ved den oprindelige transaktion.

(3) I samarbejde med Klarna (https://www.klarna.com/dk/) tilbyder TIER forbrugerne mulighed for at betale via Klarna Faktura. I så fald skal betalingen foretages til Klarna. Kunden modtager varerne og har en betalingsfrist på 14 dage efter afsendelse af varerne, eller efter du har fået adgang til tjenesten/det digitale indhold. Klarnas vilkår og betingelser for at betale via Klarna Faktura findes på https://www.klarna.com/dk/vilkar/. TIER opkræver ingen gebyrer, når du betaler via Klarna Faktura.

(4) De indtastede data vil ikke blive opbevaret af TIER, men kan blive opbevaret af den valgte betalingsudbyder. De respektive databeskyttelsesbestemmelser for udbyderen af betalingstjenesterne finder anvendelse.

8 Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver TIER's ejendom, indtil den fulde betaling af købesummen er modtaget.

9 Intet salg til erhvervskunder

(1) De varer, der tilbydes i shoppen, sælges kun til forbrugere og erhvervsdrivende som slutbrugere. Kommercielt videresalg af varerne er ikke tilladt.

(2) TIER forbeholder sig ret til ikke at acceptere kontraktlige tilbud, der ser ud til at være afgivet med henblik på kommercielt videresalg af varerne.

10 Oplysninger i henhold til batteriloven

(1) TIER sælger batterier og akkumulatorer eller sådanne anordninger, der indeholder batterier og akkumulatorer. Derfor er vi i henhold til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer forpligtet til at informere dig om følgende:

(2) Batterier og genopladelige batterier må ikke smides ud i skraldespanden, men du er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier og genopladelige batterier. Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer, der kan skade miljøet eller dit helbred, hvis de ikke opbevares eller bortskaffes korrekt. Batterier indeholder imidlertid også vigtige råmaterialer som jern, zink, mangan og nikkel og bliver genbrugt.

(3) Du kan enten returnere batterierne til os efter brug eller aflevere dem gratis i umiddelbar nærhed (f.eks. i butikker eller kommunale indsamlingssteder). Denne overstregede skraldespand betyder, at du ikke må smide batterier og genopladelige batterier i skraldespanden.

Under dette symbol kan du også finde følgende symboler med følgende betydning:

Pb: Batteriet indeholder bly

Cd: Batteriet indeholder cadmium

Hg: Batteriet indeholder kviksølv

(4) Elektriske apparater må ikke bortskaffes i skraldespanden, men kun via kommunernes lokale indsamlings- og afleveringsordninger.

11 Ansvar, kundeservice

(1) I tilfælde af spørgsmål eller klager kan Kunderne kontakte TIER Mobility GmbH c/o WeWork, Atrium Tower, 7th floor Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Tyskland, skriftligt pr. e-mail til mytier@tier.app.

(2) I tilfælde af en klage skal du kontakte vores kundeservice. Du må ikke sende varer, enkeltdele, dele eller enkeltkomponenter uden forudgående samråd med kundeservice.

(3) Parterne er ansvarlige over for hinanden i overensstemmelse med de almindelige lovbestemmelser, for så vidt som den anden part gør et erstatningskrav gældende, der er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed, herunder forsæt eller grov uagtsomhed fra repræsentanters eller stedfortræderes side.

(4) Ansvar for indirekte og uforudsigelige skader er udelukket.

(5) Ansvar for skader på liv, legeme eller helbred forbliver upåvirket.

(6) Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

(7) TIER's ansvar for overtrædelser af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR, art. 82) forbliver også upåvirket.

(8) I alle andre henseender er TIERs ansvar over for kunden udelukket.

12 Reklamation

  • I tilfælde af mangelfuld ydelse fra TIERs side har du ret til at reklamere inden for rammerne af de lovbestemte mangelsbeføjelser.

  • Der kan ikke gøres mangelsbeføjelser gældende for skader opstået som følge af forkert eller uhensigtsmæssig brug, fejlagtig idriftsættelse eller montering, naturlig slitage, uagtsom eller forkert brug, manglende overholdelse af vedligeholdelses- eller brugsanvisninger samt fejlagtigt istandsættelsesarbejde udført af dig eller tredjemand.


  • For så vidt TIER er forpligtet til at afhjælpe manglen, har TIER valget mellem om afhjælpningen skal ske i form af reparation eller omlevering.


  • Åbenlyse mangler skal meddeles TIER på skrift inden for rimelig tid efter varens levering. Skjulte mangler skal også meddeles TIER på skrift inden for rimelig tid efter, at de er blevet kendt.

13 Forbrugerens fortrydelsesret

Hvis kunden er forbruger, har kunden en fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesret

(1) Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for femten dage uden at angive nogen grund.

(2) Fortrydelsesfristen er femten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er fragtmanden, er kommet i besiddelse af varerne.

(3) For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (TIER Mobility GmbH c/o WeWork, Atrium Tower, 7th floor Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Tyskland. E-mail: mytier@tier.app) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev eller en e-mail sendt med posten) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav.

(4) For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af fortrydelsen

(5) Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.

(6) Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der indtræder først.

(7a) Annullering af myTIER (renoveret): Kontakt venligst vores kundeservice og send os den udfyldte standardfortrydelsesformular.

(7b) Annullering af myTIER GO (fabriksny): Kundeservice udleverer en returlabel efter anmodning. Du skal returnere varerne straks og under alle omstændigheder senest femten dage efter den dag, hvor du underretter os om fortrydelsen af denne kontrakt, til:

Zenfulfillment / FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
Sülzenbrückerstrasse 7
Gate 19-22
99192 Nesse-Apfelstädt

Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på de femten dage.

(8) Du skal bære forsendelsesomkostningerne ved returnering af varerne på 24,99 EUR.

(9) Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes kvalitet, egenskaber og funktion.

Eksempel på standardfortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).

Til

TIER Mobility GmbH

c/o WeWork, Atrium Tower, 7th floor

Eichhornstrasse 3

10785 Berlin

Tyskland

E-mail: mytier@tier.app

Fortrydelse

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*) levering af følgende tjenesteydelser (*):


________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ordrenummer/ordre: _______________________________________________

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

_______________________________________________

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne): _________________________________________________

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse): _______________________________________________

________________________________________

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter)

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato: __________________________________

(*) Det ikke relevante overstreges.

15 Afsluttende bestemmelser

(1) Købsaftalen og disse generelle vilkår og betingelser er underlagt dansk ret, idet FN's konvention om internationale køb (CISG) er udelukket. Værneting er København.

(2) Forbrugeren ret til at anlægge sag mod TIER ved den domstol, der er etableret i Danmark, i hvis jurisdiktion forbrugeren har bopæl eller sædvanligt opholdssted, eller i hvis jurisdiktion TIER har bopæl eller hvis administration hovedsageligt ledes. Forbrugeren kan dog fortsat påberåbe sig den beskyttelse, som tilkommer ham/hende i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor han/hun har sin bopæl, dvs. Danmark.

(3) TIER har ikke tilsluttet sig nogen adfærdskodekser.

(4) Med henblik på udenretslig tvistbilæggelse er det muligt at indlede en onlinetvistbilæggelse via EU's OS-platform. Tvistbilæggelsesnævnet kan kontaktes via linket http://ec.europa.eu/consumers/odr/. TIER er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i nogen tvistbilæggelsesprocedure.

(5) Såfremt en bestemmelse i nærværende kontrakt er juridisk ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af den øvrige kontrakt. De ugyldige bestemmelser erstattes af eventuelle lovbestemmelser.


Overview

Good choice
image
{ item.product_title }
- High quality metal finish
- Custom fit for your myTIER
- Portable e-scooter lock + 4A-Powercharger
0

Frequently bought together

image

Bag - 39€

image

Helm - 39€